covid-19 drive thru Piyavate
ภาษา / Language
ขั้นตอนจองเวลาตรวจ Covid-19
1.เลือกวัน/เวลาตรวจ 2.กรอกข้อมูล 3. โอนค่าบริการ
เลือกวันที่และเวลา